Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Kutatóintézetek

  A CHAMP műhold által észlelt geomágneses pulzációk vizsgálata
 

 
A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) a Tihanyi Geofizikai Obszervatórium megalapításától részt vesz a hazai űrkutatásban. Az űrkutatáshoz kapcsolódó tevékenységek elsősorban a Földfizika Főosztályon, illetve a tihanyi obszervatóriumban folynak. A tevékenység bázisát saját geomágneses, pulzációs méréseink adják, de a többi hazai és nemzetközi űrkutató intézménnyel együttműködve (ELTE Űrkutató Csoport, USGS Geomagnetism Group) obszervatóriumunkban és az ELGI más telephelyein whistler, Trimpi-effektus méréseket is végzünk, illetve a társintézmények (OMSZ, MTA GGKI, Szlovák Tud. Ak., Ógyallai Geofizikai Obszervatórium) is fogadtak be már az ELGI által telepített berendezéseket. A mérésekhez közvetlenül kapcsolódik adatszolgáltatási tevékenységünk. Ez az együttműködő partnerekkel való adatcserén túl kiterjed a nemzetközi szakmai szervezeteken keresztül zajló folyamatos adatszolgáltatásra (INTERMAGNET, World Data Center, MagNetE), valamint különböző projektekben való részvételen keresztül történő adattovábbításra (pl. NICT) is. Az ELGI űrkutatási tevékenységének másik pillére a részben saját adatainkra, részben a különböző együttműködések, projektek (MM100 , CHAMP, Cluster) keretében hozzánk kerülő adatokra alapozott alapkutatás. Földi, elsősorban pulzációs méréseink teremtették meg a lehetőséget arra, hogy nagy európai projektekbe (CHAMP-program, illetve a már az ESA által elfogadott SWARM-program) is bekapcsolódhassunk. 2003 őszén kaptunk lehetőséget a német CHAMP miniszatelit misszióban való részvételre. A CHAMP projekthez kapcsolódva a műholdon észlelt Pc3-as geomágneses pulzációk, mindenekelőtt az upstream wave (UW) eredetű pulzációk elemzésében veszünk részt. A program vezetője Herrmann Lühr (Geoforschungszentrum Potsdam, PI-Magnetics & SOS Manager of the CHAMP Magnetic Field Investigations). A projekt célja a CHAMP műholdon és a földfelszínen észlelt pulzációk, valamint a bolygóközi térben regisztrált napszél-idősorok összehasonlításával elsősorban az upstream wave (UW) eredetű pulzációk jellemzőinek mélyebb megértése, a terjedés és az ionoszferikus hatások vizsgálata. Az elemzésbe a magyarországi USGS-ELGI pulzációs hálózat állomásainak adatai mellett az általunk 2001 ősze óta koordinált MM100 meridionális állomáslánc finn, észt, lengyel, szlovák, dél-afrikai állomásait, valamint USGS állomások adatait is bevonjuk. 2004-ben a kompressziós módusú MHD hullámok: az UW-k és a Pi2-es pulzációk globális eloszlását vizsgáltuk. Az UW-k esetében a geomágneses egyenlítő környékén mind a gyakoriság, mind az energia tekintetében maximumot találtunk. Ez a maximum részben az UW energia szubszoláris belépési pontjával magyarázható. A szélességfüggő karakterisztika kialakításában a plazmaszférabeli részecske-hullám kölcsönhatások eredményezte hullámenergia-disszipáció, valamint a nyírási Alfvén módussal (erővonalrezonanciák) való szélességfüggő csatolás is szerepet játszik. Négy havi CHAMP regisztrálás statisztikai elemzésével elsőként mutattuk ki az UW frekvencia napszél okozta Doppler-csúszását, a felső ionoszférában mért UW eredetű pulzációknak a bolygóközi térben számított proton gyrofrekvenciával normált frekvenciája és a bolygóközi Alfvén Mach-szám között lineáris kapcsolatot találtunk. Elméleti úton levezettük, és a CHAMP méréseivel is igazoltuk, hogy az UW frekvencia kis mértékben ugyan, de függ attól is, hogy a bolygóközi mágneses tér befelé vagy kifelé mutat. Ezekkel az eredményekkel, valamint a kompressziós energia globális eloszlásának, a földi állomásokon és a CHAMP-en mért jelek koherenciájának vizsgálatával minden korábbi kísérletnél meggyőzőbb módon igazoltuk a földi, alacsony és közepes szélességeken mért Pc3-as pulzációk UW eredetét. Határozottan cáfoltuk azt az elméletet, amely ugyanezen pulzációk eredetét magnetoszféra-, ill. plazmaszférabeli üregrezonanciákban vélte megtalálni Eredményeinket áprilisban a bécsi EGU-n mutattuk be, ill. ULF upstream waves observed by CHAMP in the topside ionosphere: Their relation to solar wind conditions címen H. Lühr-rel közösen cikket adtunk be az Annales Geophysicae folyóirathoz.

Heilig Balázs, ELGI, Tihanyi Geofizikai Obszervatórium


A kompressziós energia geomágneses szélesség és mágneses helyi idő szerinti eloszlása, 2001. augusztus-november, CHAMP. A pontozott görbék a 30°-os, 60°-os és 90°-os Nap-zenitszögnek megfelelő izovonalak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés