Kezdőlap  
ENGLISH VERSION
 
A MŰI
Évkönyvek
Dokumentumok


A Magyar Űrkutatási Iroda
elérhetőségei

Cím:
1011 Budapest, Iskola u. 13.

Telefon:
06-1-795-6237

 
 
 

Felhívások listázása

  A PECS pályázatok benyújtási, elbírálási, szerződéskötési és teljesítési rendje
 

 
A pályázatok benyújtása

A PECS pályázatok benyújtását, elbírálását és a szerződések megkötését részletesen az ESA-Magyarország között létrejött PECS Megállapodás és az ESA-MŰI PECS Szerződés, továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal saját pályázati előírásai szabályozzák. Ezek szerint a PECS programban részt vehetnek azon magyar cégek, kutatóintézetek és kutatócsoportok, melyek az ESA valamelyik programjában az ESA által jóváhagyott tevékenységgel részt vesznek. Azonban ezentúl a hazai előzetes jóváhagyáshoz az Űrkutatási Tudományos Tanács előzetes egyetértése is szükséges. Ez azzal is jár, hogy új szerződés megkötéséhez feltétlenül meg kell várni a soron következő ŰTT ülést. A pályázók egy előzetes adatlapot (Questionnaire) töltenek ki a tervezett projektről, amely tartalmazza a végzendő munka leírását, a tervezett költségvetést és az időbeli ütemezést éves bontásban, stb. Fontos követelmény, hogy a pályázó az adatlaphoz mellékelje arra vonatkozó igazolásait, hogy az általa végzendő munka valamely, ESA által befogadott projekt része. Az igazolás a projekt jellegétől függően többféle lehet, pl. valamely ESA Bizottság pozitív döntése egy az ESA-hoz benyújtott projektterv jóváhagyásáról, ahol a projektterv eleve tartalmazza a magyar részvétel részletes leírását, vagy valamely ESA projekt nevében eljáró szervezet, intézmény, testület és a magyar partner közötti megállapodás a magyar közreműködésről. Nem egyértelmű esetekben a MŰI és az ESA PECS Iroda közösen bírálja el a dokumentumot. A MŰI ezután megvizsgálja, hogy a pályázat költségvetése beilleszthető-e a rendelkezésre álló PECS keretbe, ám ettől kezdődően véleményezésre az Űrkutatási Tudományos Tanács (ŰTT) elé terjeszti. Az ŰTT elbírálja a pályázatokat, és az NKTH elnökén keresztül javaslatot tesz a felügyelő miniszternek. A pályázati projektjavaslatok hazai részről történő elfogadásáról vagy elutasításáról, és az ESA felé történő továbbításáról a felügyelő miniszter dönt.

A pályázatok továbbítása az ESA felé

Amennyiben a magyar közreműködés ESA kapcsolata elfogadottan bizonyított, s az előzetes jóváhagyást a magyar fél is megadta, a pályázó kitölti a PECS szerződés 1. és 2. mellékletét (Annex 1, 2.), amely a magyar projekt részletes leírását, határidőket, ellenőrzési pontokat, valamint a részletesen bontott költségvetést tartalmazza. A pályázó a fenti dokumentumok mindegyikét (elektronikusan) a MŰI-hez nyújtja be, amelyeket szükséges, azokat a MŰI továbbítja az ESA PECS Iroda részére. (A pályázók által kitöltendő valamennyi űrlap a MŰI honlapjáról tölthető le, a mellékletek az adatlappal és az igazolásokkal együtt is megérkezhetnek a MŰI-hez.) A felügyelő miniszter által jóváhagyott projektjavaslatokat a MŰI továbbítja az ESA PECS Irodának.

Szerződéskötés

A projekteket általában az ESA szakterület szerint illetékes Bizottsága hagyja jóvá, de az átfedések elkerülése érdekében az ESA PECS Bizottság is megtárgyalja és véleményezi azokat. (Utóbbi feladata elsősorban a PECS országok közötti lehetséges együttműködések kialakítása.) A megfelelő ESA jóváhagyásokat követően az ESA PECS Iroda vezetője kezdeményezi a szerződés megkötését, amit az ESA Contract Office végez el. Ez a folyamat általában néhány hétig tart. A magyar szerződő partner postán közvetlenül az ESA-tól megkapja a szerződés ESA által aláírt példányait, amelyeket cégszerűen aláírva visszajuttat az ESA-nak, és másolatot küld belőle a MŰI pályázati nyilvántartása részére. Indokolt esetben lehetőség a szerződés módosítására két lehetőség van. Ezt a pályázó a szerződéshez csatolt űrlapon (Contract Change Notice) kezdeményezheti. Amennyiben a módosítás a pályázat végösszegét nem érinti (pl. időbeli átütemezés a nemzetközi projekt csúszása miatt vagy a főbb költségtételek közötti átcsoportosítás), akkor a MŰI jóváhagyását követően az ESA PECS Iroda átvezeti a változást. Amennyiben a pályázat végösszege is megemelkedik, a pályázónak a projekt jóváhagyásához szükséges utat kell végigjárnia, és a CCN űrlaphoz csatolnia kell a nemzetközi projekt módosulásáról szóló ESA döntést, jóváhagyást stb.

Kifizetések

Az első szerződés megkötését megelőzően minden pályázó intézménynek ún. felhasználói kódot kell igényelnie az ESA-tól. A szerződéssel kapcsolatos minden kifizetést a pályázó és az ESA közvetlenül egymással intéz. A kifizetéseket a pályázó kezdeményezi, az ESA EFIS elektronikus számlázási rendszerén keresztül történő számla benyújtásával. A szerződés megkötését követően a pályázó egy alkalommal a szerződés szerinti összegű (jelenleg max. 20%) előleg lehívására jogosult, a továbbiakban viszont előleg kérésére nincs mód. Ezt követően a pályázó a szerződés teljesítésének ütemében nyújthatja be számláit, célszerűen évente 1-2 alkalommal. A számlák teljesítési határideje 30 nap. A pályázó szabadon eldöntheti, hogy az átutalt összeget forint vagy euró számlán tárolja. Az előlegszámlát követő első tényleges számla csak akkor nyújtható be, amikor a pályázó által a szerződés keretében elvégzett munka ellenértéke már meghaladja a felvett előleg összegét. Ekkor a ténylegesen elvégzett munka ellenértékét kell leszámlázni, az első esetben ebből le kell vonni a felvett előleg összegét. Az elektronikus rendszer automatikusan ellenőrzi, hogy a leszámlázott összeg az utolsó számla kibocsátásakor se haladja meg a projekt szerződés szerint keretösszegét. Minden egyes számlához a pályázónak csatolnia kell a felhasznált költségek bontását (bér, utazások, dologi kiadások, eszközbeszerzés, rezsi), de nincs szükség tételes elszámolás benyújtására. A kifizetés feltétele a teljesítési beszámolók elfogadása. Ennek hiányában az ESA a számla teljesítését visszautasítja. A projektek költségvetése euróban készül, az árfolyam ingadozásából adódó mindennemű előny vagy hátrány a pályázóra hárul.

Részteljesítési és végteljesítési beszámolók

A projektvezetők évente egy alkalommal, szóban és írásban szakmai és pénzügyi beszámolót tartanak/készítenek a projekt előrehaladásáról. Az írásbeli beszámolót a MŰI értesítése alapján a szóbeli beszámoló időpontja előtt 2 héttel angolul és magyarul szükség szerinti terjedelemben kell (papíron és elektronikusan) benyújtaniuk a MŰI-hez. A szóbeli beszámoltatást az ESA PECS Iroda vezetője és a MŰI igazgatója tartja. A témavezető (és/vagy munkatársai) beszámol a projekt keretében elvégzett szakmai munkáról, az esetleges problémákról, a további feladatokról. Közösen elemezzük a nemzetközi projekt előrehaladását, és a magyar részvétel állását ehhez képest (esetleges lemaradás vagy előresietés, és annak okai, következményei). Ellenőrizzük, hogy a pénz felhasználása az eredetileg jóváhagyott tervnek megfelelően folyik-e, kisebb eltéréseket megfelelő indokolás esetén helyben jóváhagyunk, nagyobb eltérés esetén CCN benyújtását kérjük a pályázótól. Ellenőrizzük, hogy a pályázó minden szükséges irat másolatát benyújtotta-e a MŰI részére. (Irathiány esetén a beszámoló jóváhagyása feltételes, a hiány pótlása esetén a beszámoló azonnal jóváhagyottá válik.) Lehetőség szerint egy-egy projekt beszámoltatását a pályázó intézményben tartjuk, hogy a helyszínen is megismerkedjünk a végzett munka körülményeivel. A teljesítési beszámoló elfogadása a további kifizetések feltétele.

A pályázatokat az ESA PECS Iroda és a MŰI tartja nyilván, a nyilvántartások folyamatos egyeztetése mellett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Űrtudomány
Földmegfigyelés
Mikrogravitáció
Navigáció és távközlés